Centrum naprawy sprężarek

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Obowiązek Informacyjny dla klientów i partnerów handlowych

Firmy Olmasz Tadeusz Nadolny                                              

W związku z rozpoczęciem  stosowania z dniem  25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że od 25.05.2018 r. Państwa dane będą przetwarzane przez Firmę Olmasz Tadeusz Nadolny  z siedzibą w Bydgoszczy, Ul. Gersona 7/17, 85-305 Bydgoszcz.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że od dnia 25 maja 2018r.  aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Firmę Olmasz Tadeusz Nadolny.

Administratorem danych i przetwarzającym dane podmiotem odpowiedzialnym za realizację wysyłki oraz właściwym dla rozpatrywania roszczeń i reklamacji jest Firma Olmasz Tadeusz Nadolny.                                                  

W każdej sprawie można skontaktować się z właścicielem poprzez e-mail: info@olmasz.pl  Pani /Pana dane osobowe  będą przetwarzanie:

1. w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne –na podstawie wyrażonej Przez Panią/Pana zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia  2016/679)

2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

W celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę Olmasz Tadeusz Nadolny ofert, treści marketingowych drogą  e-mailową zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.

Dane przetwarzane są w celu nawiązania umowy, do zewnętrznego podmiotu; dostawcom, klientom, operatorom pocztowym i kurierom, w celu udostępnienia innym podmiotom w związku ze współpracą.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez wymagany okres zgodny z umową, w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres trwania umowy może zostać każdorazowo przedłużony lub przestanie być przetwarzany, jeśli zgoda zostanie wycofana przez Panią/Pana lub wniesie Pani/Pan sprzeciw względem takiego przetwarzania.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofanie.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści usługowych i marketingowych. Dla celów dowodowych prosimy o wnoszenie sprzeciwu drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Firmę Olmasz Tadeusz Nadolny w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę Olmasz Tadeusz Nadolny jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy współpracy.                                                              

Korzystając z portalu wyrażarasz zgodę na używanie plików cookies, które są niezbędne do prawdiłowego funkcjonowania serwisu. Czytaj więcej. Zamknij